Regulamin


Regulamin

sklepu internetowego BARBORA

obowiązujący od dnia 25 stycznia 2021 roku

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Barbora (dalej jako Sklep).

 2. Właścicielem Sklepu Barbora jest spółka Barbora Polska spółka z o.o. z siedzibą
  w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000875409, kapitał zakładowy 15.981.800 zł, NIP 9462702586, REGON 387770531.

 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@barbora.pl lub pod numerem telefonu:  +48 22 153 0005, adres strony internetowej: www.barbora.pl.

 4. Barbora Polska spółka z o.o. w Lublinie za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi zapoznania się z asortymentem Sklepu, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: www.barbora.pl, oraz Dostaw Towarów.

 5. Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 6. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej www.barbora.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Barbora Polska spółka z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000875409, kapitał zakładowy 15.981.800 zł, NIP 9462702586, REGON 387770531.

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w Sklepie.

 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. Serwis (Strona Internetowa) - platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem: www.barbora.pl , na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów. Zakazuje się użytkownikom Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 6. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.

 7. Towar/Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.

 8. Administrator Danych Osobowych – Barbora Polska spółka z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000875409, kapitał zakładowy 15.981.800 zł, NIP 9462702586, REGON 387770531 .

 9. Infolinia –  jednostka organizacyjna Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Infolinia jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu : +48 22 153 0005  (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz adresem mail:  bok@barbora.pl, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 22:00

 10. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

 11. Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

 12. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

 13. Adres e-mail  – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".

 14. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.

 15.  Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości  oraz ich modyfikację.

 16. Zamówienie oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu.

 17. Obszar Dostawy – obszar, na którym Sprzedawca zapewnia dokonywanie Dostaw. Dostawy nie będą dokonywane poza Obszarem Dostawy. Oznaczenie Obszaru Dostawy znajduje się tutaj. Weryfikacja czy dany adres jest objętym Obszarem Dostawy odbywa się na podstawie listy adresów dostępnej w Serwisie.

 18. Dostawca – osoba dokonująca Dostawy Zamówienia ze Sklepu

 19. Dostawa – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.

 20. Adres Dostawy – adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy, znajdujący się na Obszarze Dostawy.

 21. Towar/Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.

 22. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów i Dostawy, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, i akceptacją treści Regulaminu.

 23. Termin Dostawy - wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym nastąpić ma Dostawa

 24. Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta lub inną osobę pod Adresem Dostawy. 

 25. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu Sklepu, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, przesyłanie Newslettera.

 26. Newsletter -  usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.

 27. Regulamin – niniejszy Regulamin.

III. Rejestracja

 1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.

 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.

 3. Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, w tym podanie   Adresu e-mail i numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.

 4. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące Hasła (liczba i rodzaj znaków) przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.

 5. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

 6. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.

 7. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 8. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.

 9. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia jego Konta Klienta. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta oraz po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie Klienta.  W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.

 10. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi korzystanie z usług Serwisu lub anulować rejestrację Klienta bez uprzedzenia, w przypadku, gdy Klient korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, usiłuje naruszyć stabilność pracy Sklepu lub zamówień lub bezpieczeństwo Sklepu.

 11. Sprzedawca ma prawo ograniczyć liczbę zarejestrowanych Klientów w, biorąc pod uwagę możliwości techniczne systemu Serwisu.

IV. Warunki Składania Zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Dostawy, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia.

 2. Weryfikacja możliwości Dostawy pod dany adres. Sprzedawca udostępnia w Serwisie listę adresów objętych Obszarem Dostawy. Złożenie Zamówienia z Dostawą na inny adres nie jest możliwe.  

 3. Koszt Dostawy oraz dostępne Terminy Dostawy są widoczne w Koszyku. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru Terminu Dostawy oraz akceptuje koszt Dostawy, który jest dodawany do końcowej płatności za Zamówienie, jak również wskazuje Adres Dostawy i numer telefoniczny do kontaktu.

 4. Wymagania techniczne do złożenia  przez Klienta Zamówienia w Serwisie: dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep Klient powinien: 

 • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
 • posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,

 • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

 • włączyć obsługę plików cookies,

 • włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows),

 • posiadać aktywne konto e-mail.

Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 1. Klient składa Zamówienie  wybierając Towary z oferty Sklepu . Dodawanie Towarów do  Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako "Do koszyka".

 2. Koszyk znajduje się w prawej, górnej części Strony Internetowej. Następnie:

 • Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia: formę płatności oraz dzień i przedział czasowy Odbioru Zamówienia,

 • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,

 • jeżeli Klient nie jest zalogowany może zalogować się właśnie na tym etapie,

 • Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup Towarów zrobionych w Sklepie  jest zobowiązany  do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta,

 • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,

 • w tym etapie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin,

 • potwierdzenie zamówienia i przekazanie go do realizacji odbywa się przez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

 • na Adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą złożenia Zamówienia. 

V. Warunki sprzedaży 

 1. Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny podane są w polskich złotych. Sprzedawca zastrzega, że ilość Towarów, jakie Klient może kupić może  zostać ograniczona, o czym Klient będzie każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca ustala minimalną wartość Koszyka, która jest widoczna podczas składania ZamówieniaKlient może złożyć Zamówienie, o ile wartość jego Koszyka będzie co najmniej równa minimalnej wartości Koszyka.  Opłata za Dostawę nie jest wliczana do minimalnej wartości Koszyka.

 3. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia ilościowe w zakupie określonych Towarów, w tym ograniczenia uzależnione od wartości zamówienia Klienta. W każdym przypadku o ograniczeniach Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.

 4. W przypadku niedostępności w Sklepie Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedawca  niezwłocznie powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości lub w części. Towary niedostępne nie zostaną dostarczone Klientowi.

 5. W przypadku niedostępności w sklepie Towaru zamówionego prze Klienta, Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie Towaru podobnego wybranego przez Sprzedawcę (dalej jako Towar Podobny). W tym celu klient zaznacza odpowiednie pole w sekcji „Moje dane” Sklepu. Zaznaczając to pole Klient wyraża zgodę na dostarczanie Towaru Podobnego w każdym Zamówieniu złożonym po zaznaczeniu tego pola. Zgoda na dostarczenie Towaru Podobnego może zostać w każdym czasie odwołana, ze skutkiem dla Zamówień złożonych po odwołaniu zgody.

 6. Jeżeli cena wybranego przez Sprzedawcę Towaru Podobnego jest niższa od zapłaconej przez Klienta ceny Towaru wskazanego w Zamówieniu, różnica pomiędzy ceną zapłaconą, a ceną Towaru Podobnego zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio
  do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia Dostarczenia Zamówienia zawierającego Towar Podobny. Jeżeli cena Towaru Podobnego jest wyższa od zapłaconej przez Klienta ceny Towaru wskazanego w Zamówieniu, Sprzedawca potwierdza, że Klient nie będzie zobowiązany do dopłaty.

 7. Jeżeli Towar Podobny wybrany przez Sprzedawcę nie satysfakcjonuje Klienta, Klient może zwrócić produkt Dostawcy podczas Dostawy. Fakt zwrotu odnotowywany jest na dokumencie dostawy - przyjęciu lub zwrocie towaru, w tym sporządzonym poprzez złożenie przez Klienta podpisu na wyświetlaczu urządzenia elektronicznego. Klient będący Konsumentem może dokonać zwrotu odebranych Towarów Podobnych również na warunkach określonych w pkt X Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt X ppkt 11 Regulaminu.

 8. Jeżeli Klient zapłacił za Towary przy Zamówieniu, zwrot ceny za Towar opłacony przez Klienta, ale niedostarczony, a także za Towar Podobny zwrócony przez Klienta w momencie Dostawy, zostanie dokonany Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni od dnia Dostarczenia Zamówienia zawierającego Towar Podobny.

 9. W Sklepie dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Produktu określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Cena takiego Towaru w Zamówieniu jest obliczana wstępnie, na podstawie wagi Towaru podanej przez Klienta. Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru. Ostateczna cena Towaru może się różnić od wskazanej w Zamówieniu złożonym przez Klienta, tj. może być mniejsza o 20%. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu nadpłaconej kwoty Klientowi. W przypadku, gdy rzeczywista waga Towaru będzie wyższa niż zamówiona przez Klienta, Sprzedawca potwierdza, że Klient nie będzie zobowiązany do dopłaty.

 10. Zamówione Towary są pakowane w torby na zakupy. Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę za opakowanie, w którym Towary zostaną Dostarczone. Kwota ta będzie automatycznie doliczana do wartości Koszyka. Wysokość opłaty za opakowanie jest widoczna podczas składania Zamówienia.

 11. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny ze strony Dostawcy pod wskazanym numerem telefonu.

 12. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru w Terminie Odbioru Zamówienia i zapłaty wskazanej przez Sprzedawcę ceny za Towary.

 13. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.

 14. Zasady korzystania z bonów zniżkowych znajdują się tutaj.

 15. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

VI. Dostawa i Odbiór Towarów

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na Adres e-mail Klienta.

 2. Sprzedawca realizuje Dostawy wyłącznie na Obszarze Dostawy. Oznaczenie Obszaru Dostawy znajduje się tutaj.

 3. Opłaty za Dostawę są widoczne podczas składania Zamówienia. Ostateczna opłata za Dostawę jest widoczna przy wyborze przez Klienta Terminu Dostawy. Opłata za Dostawę obciąża Klienta, chyba że postanowiono inaczej.

 4. Klient jest zobowiązany do Odbioru Zamówienia od Dostawcy we wskazanym w Zamówieniu Terminie Dostawy.

 5. W szczególnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, Sprzedawca może dokonać Dostawy w innym terminie niż Termin Dostawy.

 6. Wyboru Terminu Dostawy, spośród dostępnych do wyboru dat i przedziałów czasowych, Klient dokonuje podczas składania Zamówienia i może wówczas wybrać dzień i odpowiedni przedział czasowy, w którym będzie realizowana Dostawa Zamówienia. 

 7. Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od Dostawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp/dojazd do miejsca przeznaczenia, pies, stan zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności gdy Adresem Zamówienia jest placówka medyczna).

 8. Klient ma obowiązek odebrać Zamówienie od Dostawcy w Terminie Dostawy i w tym celu on lub osoba przez niego upoważniona powinna być obecna pod wskazanym Adresem Dostawy w Terminie Dostawy (przez cały wybrany czasokres). Jeżeli pomimo oczekiwania oraz próby kontaktu telefonicznego Klient lub osoba przez niego upoważnione nie odbierze Zamówienia w ciągu 10 minut od stawienia się Dostawcy pod Adresem Dostawy, Dostawca może zakończyć Dostawę, co jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.

 9. Osoba która nawiąże kontakt z Dostawcą pod Adresem Dostawy w sprawie Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną do odbioru Zamówienia.

 10. Dostawca zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia kompletności oraz stanu dostarczonych Towarów.

 11. Klient lub osoba przez niego upoważniona potwierdza dokonanie Dostawy podpisując dokument Dostawy. Za podpisanie dokumentu Dostawy uważa się w szczególności złożenie podpisu na wyświetlaczu urządzenia elektronicznego. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz trzydziestu dni po jego odwołaniu, za zgodą Klienta, możliwe jest odstąpienie od podpisania przez Klienta dokumentu Dostawy.

 12. Klient poinformuje Dostawcę jeżeli podczas Dostawy stwierdzi niekompletność Zamówienia, dostarczenie towarów nieobjętych Zamówieniem lub wady Towarów. Okoliczności te zostaną odnotowane w dokumencie dostawy.

 13. W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Terminie Dostawy, Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.

 14. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nieodebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 5 dni roboczych od anulowania Zamówienia. 

 15. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Zamówienia w Terminie Dostawy z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego Terminu Dostawy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta, lub anulowania Zamówienia.

VII. Płatności

 1. Klient dokonuje płatności za Zamówienie podczas składania Zamówienia. Dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za Zamówienie (dalej jako Płatności on-line):

 • kartą debetową lub kredytową:

* Visa

* Visa Electron
* MasterCard
* Maestro

 • przelewem bankowym on-line.

 • BLIK

 1. W celu dokonania Płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.

 2. Podmiotem świadczącym obsługę Płatności on-line jest: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nr KRS 0000347935 (Przelewy24.pl).

 3. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie Płatności on-line na podany przez Klienta na Adres e-mail Klienta.

 4. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu złożenia Zamówienia. Zamówienia nie opłacone w tym czasie zostaną automatycznie anulowane.

 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta ceny i wynikającej z tego kwoty do zapłaty, maksymalnie o 20 % wartości Zamówienia, z uwagi na rozbieżność gramatur Towarów sprzedawanych na wagę, stosownie do pkt V ppkt 9 Regulaminu.

 6. W przypadku gdy wartość Zamówienia opłaconego on-line (w sposób opisany w pkt VII ppkt 2) będzie niższa niż zapłacona kwota, wówczas różnica zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu płatności, tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Zwrot przez Sprzedawcę nadpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 5 dni roboczych po Odbiorze Zamówienia lub jego anulowaniu.

VIII  Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter.

1.Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.

2.W celu aktywacji usługi Newsletter należy:

 1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

 2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,

 3. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie  swojego adresu poczty elektronicznej, udzielić wymaganej zgody lub zgód i aktywować przycisk „Zapisz się”.

3. Klient może w każdym momencie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link  zawarty w treści (stopka) Newsletter’a. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

 IX  Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanych zakupów w obecności osoby dokonującej Dostawy.

 3. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz  Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:

a) na piśmie, na adres: Barbora Polska spółka z o.o., ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej;

b) pocztą elektroniczną, na adres: bok@barbora.pl;

c) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.barbora.pl  (przycisk „Formularz kontaktowy”);

d) w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację osobie dokonującej Dostawy.

 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.

 4. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres: Barbora Polska spółka z o.o. ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 5. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli  na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 6. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

 7. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu  przy użyciu takiego samego jakiego użył Klient płacąc za Zamówienie, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 8. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

 9. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.

 10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

 2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub  z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.

 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym pisemnie pocztą na adres: Barbora Polska spółka  z o.o., ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub pocztą elektroniczną na adres: bok@barbora.pl.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru jest podany jest w Serwisie.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery);

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.

 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

 11. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym pkt X Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ) jest:

Barbora Polska spółka z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000875409, kapitał zakładowy 15.981.800 zł, NIP 9462702586, REGON 387770531

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:

 1. realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 2. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych Osobowych,

 3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 4. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

 5. udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

 6. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

 7. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe i prawne.   W przypadku płatności on-line dane osobowe będą przekazywane do firmy obsługującej transakcję online. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

 1. Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;

 2. w przypadku założenia Konta Klienta  – w systemie informatycznym obsługującym Sklep - dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;

 3. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

 4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 5. jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora Danych Osobowych, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora Danych Osobowych.

 1. Klientowi przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do przenoszenia danych;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 2. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu, prezentowaniu ich w Serwisie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

 1. Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres Administratora  Danych Osobowych lub  iod@barbora.pl

XII Obsługa plików cookies

Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie Polityka Prywatności

XIII Zabezpieczenia

 1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, integralności i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.  

 2. Wszelkie czynności przetwarzania są realizowane z uwzględnieniem i bezwzględnym stosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016.

 3. Dostęp do danych osobowych Klientów ma Administrator Danych Osobowych prowadzący sklep internetowy na stronie www.barbora.pl. Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.

XIV Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze Sklepem przez Infolinię lub za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie Sklepu www.barbora.pl w zakładce "Kontakt".

XV Postanowienia końcowe

1.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:

        a)konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

        b)zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

 1. konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu ;

 2. zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;

3.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.

4.Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

5.Zmiana Regulaminu polegająca na wprowadzeniu załącznika dotyczącego zasad sprzedaży Towarów z kategorii alkohole będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania w Serwisie.

6.Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

XVI Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole

 1. Użyte w niniejszym załączniku nr 2 do Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie:

  • Kategoria Alkohole/Alkohol – szczególny rodzaj Towarów prezentowanych

   w Serwisie w kategorii Alkohole, które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym w stosunku do nich przewidziane są dodatkowe uregulowania zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu - Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary z kategorii Alkohole zobowiązuje się do zakupu tych Towarów na zasadach opisanych

   w Regulaminie ze zmianami wynikającymi z Załącznika nr 2 do Regulaminu - Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole.

  • Punkt Sprzedaży - punkt sprzedaży, prowadzony przez Barbora Polska spółka z o.o. pod adresem: ul. Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na sprzedaż w Punkcie Sprzedaży:

 3. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr A-2-21 wydane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,

 4. zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr B-2-21 wydane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,

 5. zawierających od 18% alkoholu nr C-2-21 wydane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

 6. Oferta sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat (pełnoletnich).

 7. Składając Zamówienie zawierające Towar lub Towary z kategorii Alkohole Klient może skorzystać z Dostawy albo odebrać Zamówienie w Punkcie Sprzedaży.

 8. W każdym przypadku miejscem zawierania Umów sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole jest Punkt Sprzedaży.

 9. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy Zamówienia zawierającego Towar lub Towary z kategorii Alkohole, wydanie Towarów Klientowi następuje z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Dostawcy. Klient upoważnia Dostawcę do odebrania i doręczenia Klientowi Towarów wchodzących w skład Zamówienia obejmującego Towar lub Towary z kategorii Alkohole.

 10. Złożenie przez Klienta Zamówienia, którego częścią jest Towar z kategorii Alkohole jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że:

 11. nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży,

 12. nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

 13. W przypadku wątpliwości powziętej przez Dostawcę co do pełnoletności Klienta, Kasjer w Punkcie Sprzedaży lub Dostawca uprawniony jest do żądania okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek nabywcy napoju alkoholowego celem sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej taki Towar.

 14. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (do Odbioru Towaru z kategorii Alkohole zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa) Kasjer w Punkcie Sprzedaży lub Dostawca odmawia wydania takiego Towaru, a Sprzedawca anuluje Zamówienie Klienta w tej części na koniec dnia będącego Terminem Dostawy. Sprzedawca zawiadamia Klienta o tym anulowaniu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail, a zapłacona on-line płatność za tę część Zamówienia zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie [●] dni roboczych od anulowania Zamówienia.

 15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym załącznikiem do Regulaminu stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu.

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:
Barbora Polska spółka z o.o
ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki

                                                                                                                     

                                            

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

 

Data odbioru Towaru
i numer Zamówienia 


 

Imię i nazwisko Klienta

 

Adres Klienta

 

Data

 

Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 


Polski

 • English