Zasady dotyczące kuponów


Zasady korzystania z kuponów rabatowych

 

Zasady korzystania z kuponów rabatowych w niniejszym brzmieniu obowiązują od dnia 11 października 2023 r.

 

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszych zasadach, a w nich niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Kupon, Kupon Rabatowy to wystawiony przez Sprzedawcę w formie elektronicznej bądź na materialnym nośniku (np. w formie drukowanej) kupon do wykorzystania przez Klienta w Serwisie po zalogowaniu na Konto Klienta.

Wystawiony przez Sprzedawcę Kupon zawiera co najmniej: kod rabatowy, wartość Kuponu, Minimalną Kwotę Zamówienia, Termin Ważności.

Minimalna Kwota Zamówienia to wskazana na Kuponie minimalna łączna kwota należna za zamówione w Serwisie Towary, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotami „Koszt produktów” i „Zniżka” zaprezentowanymi w zakładce „Koszyk” podczas składania Zamówienia, z wyłączeniem kosztu Towarów z kategorii napoje alkoholowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt, która umożliwia skorzystanie z Kuponu.

Termin Ważności to data wskazana na Kuponie, do której zamówione Towary mają zostać dostarczone zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w Serwisie podczas skłania Zamówienia, za które Klient płaci Kuponem przy spełnieniu pozostałych warunków realizacji Kuponu. Po upływie Terminu Ważności Kupon wygasa i nie można z niego skorzystać.

Z Kuponu może skorzystać wyłącznie Klient Serwisu po zalogowaniu na Konto Klienta.

Klient może wykorzystać Kupon celem zapłaty za 1) Towary, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, kupowanych za pośrednictwem Serwisu lub 2) opłatę za dostawę Towarów (w zależności od przeznaczenia Kuponu), na następujących zasadach:

 1. Wartość Zamówienia, za które Klient chce zapłacić z wykorzystaniem Kuponu odpowiadać musi co najmniej Minimalnej Kwocie Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy wartość Zamówienia przewyższa wartość Kuponu uprawniającego do zapłaty określonej kwoty, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w celu realizacji Zamówienia.
 3. W przypadku Kuponu uprawniającego do procentowej obniżki cen Towarów objętych Zamówieniem, zmniejszenie cen Towarów następuje proporcjonalnie. Zmniejszenie ceny nie dotyczy Towarów z kategorii: napoje alkoholowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt.
 4. W celu skorzystania z Kuponu Klient w zakładce „Koszyk” podczas składania Zamówienia zobowiązany jest wpisać w miejscu oznaczonym hasłem „Kod rabatowy” pełny kod rabatowy znajdujący się na Kuponie, a następnie kliknąć „Aktywuj”, kolejno „Kontynuuj”, o ile nie został wprowadzony przez Sprzedawcę, i opłacić Zamówienie.
 5. Kupon można wykorzystać tylko raz. Nie ma możliwości wykorzystania jednego Kuponu do kilku Zamówień, chyba że wyraźnie zastrzeżono odmiennie na Kuponie.
 6. Kupony nie są sumowane. Nie ma możliwości opłacenia jednego Zamówienia lub jednej opłaty za dostawę Towarów przy wykorzystaniu kilku Kuponów.
 7. Kupony po upływie Daty Ważności, nie są wymieniane na Towary, nie są wymieniane na inne Kupony, nie są odnawiane i nie podlegają zwrotowi.
 8. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 9. Kupon nie podlega zbyciu.
 10. Nieważne, zagubione, użyte lub w inny sposób uszkodzone (np. uszkodzony kod rabatowy, którego nie można zidentyfikować) Kupony nie podlegają zwrotowi i ich ważność nie zostaje wydłużona.
 11. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru w części lub w całości, do której Klient wykorzystał Kupon oznacza rezygnację z uprawnień wynikających z tego Kuponu. Zwrot Towarów zakupionych z wykorzystaniem Kuponu oznacza jednocześnie rezygnację z Kuponu. Wartość zwrotu obliczana jest na podstawie cen jednostkowych widocznych na dowodzie zakupu.
 12. Sprzedawca może wprowadzić zmiany w niniejszych zasadach dotyczących kuponów rabatowych. Zmienione zasady zostaną udostępnione na stronie internetowej Serwisu barbora.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionych zasad, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany zostanie wskazana również w treści nowych zasad. Zmiany niniejszych zasad nie mają zastosowania do Kuponów udostępnionych Klientowi przed datą wprowadzenia zmiany, do takich Kuponów stosuje się zasady w dotychczasowym brzmieniu.